Fullständiga villkor

Användarvillkor Auktionsklubban Online

Gäller från 2015-07-01.

 1. Introduktion

Auktionsklubban Online ingår i Auktionsklubban HB. Auktionsklubban HB arbetar som auktionsförrättare och förmedlare av auktionsgods, de allra flesta av våra auktioner sker på uppdrag av Polismyndigheten , men även för konkursbon och privatpersoner.

 1. Registrering

För att använda sig av våra auktionstjänster måste registrering av ett inloggningskonto ske, registrering sker enklast genom användande av registreringsformuläret på vår auktionssida.. Både privatpersoner och företagare är välkomna att registrera sig och därigenom fynda på våra auktioner. För att registrera ett företag krävs person- och kontaktuppgifter till en fysisk person med behörighet att företräda företaget i köp på våra auktioner. För att registrera dig hos oss måste du vara 18 år.

Registrerat konto är personligt och får inte överlåtas eller lånas ut till annan person. Det är upp till varje användare att på lämpligt sätt skydda sina inloggningsuppgifter, användaren ansvarar för de bud och handlingar som sker under inloggning.

 1. Meddelanden

Meddelande skickas vanligtvis via den e-postadress som angivits vid registreringen, det är mottagarens ansvar att säkerställa att meddelande inte försvinner till ex skräppostmappar.

 1. Avtalstid

Dessa Användarvillkor gäller från registrering och tills vidare. Auktionsklubban Online äger rätt att utan motivering neka registrering och avsluta redan registrerade konton. Användare kan avsluta sitt konto genom att kontakta Auktionsklubban HB.

 1. Ändringar

Auktionsklubban Online äger rätt att ändra dessa villkor genom att meddela Kunden eller genom införande av de ändrade Villkor på Webbplatsen. Kunder kommer att vara bundna av de nya Villkoren efter utgången av 30 dagar efter meddelande om ändringen eller genom elektroniskt godkännande.

 1. Tvist

Eventuella tvister som uppstår i samband med detta användarvillkor eller genom ett köpvillkor skall avgöras enligt svensk lag och vid domstol i Sverige.

 


 

Summering av köpvillkor

Här följer en kort summering av köpvillkor, fulla köpvillkor nedan gäller dock.

 • Alla bud är bindande
 • Alla budgivning är slutpriser inklusive eventuell moms och normalt förekommande auktionsavgifter såsom slagavgifter, förmedlarprovision, kortavgifter mm.
 • Efter mottagande av fakturan skall omgående betalning ske och allra senast närmaste arbetsdag
 • Objekt skall hämtas på angiven tid och plats. Ej hämtade objekt kastas men måste ändå betalas.
 • I priset ingår inte transport. Auktionsklubban Online kan ordna transport men detta måste i sådant fall avtalas före hämtningstillfället.
 • Alla föremål säljs i befintligt skick och köparens undersökningsplikt gäller
 • Inga dolda reservationspriser tillämpas på Auktionsklubban Online. Då ett lägsta belopp krävs av säljaren anges detta som minimibelopp vilket också utgör lägsta möjliga bud

Köpvillkor Auktionsklubban Online

Gäller från 2015-07-01.

 1. Auktionsobjekt

De flesta av våra auktionsobjekt har angett ett uppskattat marknadsvärde, detta värde skall endast tjäna som vägledning för köparen. Auktionsklubban Online har vid varje tid rätt att ta bort auktionsobjekt och eventuellt vid senare tillfälle återföra objekt med ny auktionsförteckning.

 1. Säljare

Säljare är den myndighet eller företag som anlitar Auktionsklubban Online för försäljningsuppdrag av egendom genom auktion. Auktionsklubban Online ansvarar för att förmedla information mellan köpare och säljare under och efter auktionen.

 1. Budgivning och köp

All budgivning, försäljning och betalning sker i svenska kronor (SEK). Alla bud är slutpriser inklusive eventuell moms och normalt förekommande auktionsavgifter såsom slagavgifter, förmedlarprovision, kortavgifter mm. Överenskommelser utöver köp såsom transport och lagring inkluderas inte i auktionsobjektets slutpris.

Budgivaren kan antingen lägga ett av auktionssystemet angivet minsta bud eller lägga ett maxbud som är dolt för andra budgivare. Vid maxbud hanterar auktionssystemet budgivningen åt budgivaren genom att bjuda emot andra budgivare upp till maxbudet. Om två lika stora maxbud avgetts kommer det först inlämnade maxbudet att gälla.

Samtliga bud är bindande och det bud som är högst vid avslutad auktion är vinnande bud. Vid budgivning precis inför auktionsslut förlängs auktionstiden automatiskt. Ett vinnande bud övergår i ett bindande köpavtal mellan säljare och budgivare när auktionen avslutats.

Specifika och tillämpliga villkor för köpet av auktionsobjekt framgår av dess beskrivning.

Det är möjligt att på plats under visningar i vårt showroom eller hos Auktionsklubban Online avlägga bud och delta i pågående budgivningar. Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) är därmed ej tillämplig för våra fysiska auktioner och nätauktioner.

Auktionsklubban Online förbehåller sig fri prövningsrätt och har rätt att godkänna eller avvisa varje bud utan motivering.

 1. Fakturering, betalning och eventuellt tillkommande avgifter

Betalning av objekt ska ske omgående efter vunnen auktion. Fakturan skickas ut senast 24 timmar efter vunnen auktion och förfaller direkt till betalning .

Om betalning inte finns på Auktionsklubban HB´s konto senast en arbetsdag före utlämning av auktionsobjekt äger Auktionsklubban Online rätt att utöver fullgörande av köpet kräva dröjsmålsränta motsvarande diskontot med tillägg av 8 % samt påminnelse och inkasseringsavgifter.

Ej betalda fakturor skickas omgående för inkasso.

 1. Avhämtning / transport

Auktionsobjektet måste vara betalt före utlämning.

Faktura och kvitto på erlagd betalning skall medtas vid hämtning av auktionsobjekt.

Hämtning av köpt auktionsobjekt skall ske enligt anvisning i objektbeskrivning.

I de flesta fall kan Auktionsklubban Online, mot ersättning, åta sig att ordna transport eller lagring. Sådana tjänster måste avtalas före objektets hämtningstillfälle och objektet måste vara betalt.

Utebliven avhämtning innebär inte att köparen undgår betalningsansvaret för objektet.

För auktionsobjekt som inte avhämtats inom föreskriven tid äger Auktionsklubban Online rätt att efter eget gottfinnande avyttra, omförsälja alternativt kassera föremål på köparens bekostnad. Köparen ansvarar för samtliga kostnader för sådan hantering.

 1. Ansvar för fel

Samtlig egendom säljs i befintligt skick och köparens undersökningsplikt gäller. Det ankommer köparen att innan budgivning kontrollera objektbeskrivningen samt noggrant undersöka och bedöma föremålets skick och beskaffenhet.